Schoolplan & Schooljaarplan

Schooljaarplan 2021-2022

De aanpak bij Lauwers en Eems is gericht op de kern van het onderwijs; het pedagogisch didactisch handelen. Door samenhang en verdieping te creëren, zal het onderwijs betekenisvoller zijn voor leerkrachten en kinderen.

In schooljaar 2019-2020 is gewerkt aan een analyse van De 9 Wieken. Deze analyse en de daarbij passende beleidsvoornemens zijn verwerkt in het schoolplan 2020-2023.

In 2021-2022 hebben we een aantal speerpunten. Het ontwikkelen van een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 in ons leesonderwijs onder begeleiding van een senior onderwijsadviseur en taal- leesspelcialist staat centraal. Daarnaast richten we ons voornamelijk op het implementeren van de methode voor sociaal-emotionele vorming en eenduidig pedagogisch handelen voor een optimaal leerklimaat.

Collega's gaan dit jaar ook onderling bij elkaar kijken; we willen van en met elkaar leren.
Om het onderwijs te ontwikkelen en die ontwikkelingen vast te houden, maken we een onderwijsplan lezen. Het monitoren in de klas vindt plaats aan de hand van de vastgestelde kijkwijzer van Lauwers en Eems. De observaties worden gedaan door experts, de intern begeleider en de directeur.

We willen goed onderwijs geven en dat verder ontwikkelen. Kern hiervan is het pedagogisch didactisch handelen. Daarom is dat de kern om tot verbetering/ontwikkeling te komen. Aan de hand van een negental indicatoren kun je een vakgebied stap voor stap doornemen.

1. Pedagogisch handelen (omgang met elkaar): ondersteuning, veiligheid, uitdaging.

2. Effectief benutten van de onderwijstijd.

3. Taakgerichte sfeer.

4. Activerende directe instructie; inhoudelijke helderheid en structuur, feedback en activering.

5. Strategieën voor denken en leren.

6. Systematisch volgen van vorderingen.

7. Afstemming instructie en verwerking.

8. Leerlingen zijn actief betrokken.

9. Verantwoordelijkheid van leerlingen voor organisatie en proces.


Schoolplan 2020-2023
In dit meerjarenplan staan o.a. onze uitgangspunten. Wat willen we bereiken, wat willen we verbeteren en wat moeten we goed vasthouden. Meer lezen?

20202209 schoolplan De 9 Wieken 2020-2023.pdf