Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een MR te hebben. De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin ouders en personeel, worden vertegenwoordigd.

De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat de schooldirectie doet of van plan is te doen. De MR heeft daarbij het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.


De MR bestaat uit ouders en personeelsleden.
De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen op school.

De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:
- Femke Kremer (OG) voorzitter
- Marian Krijthe (PG) secretaris
- Annemiek de Jong (PG) lid
- Evelyn Vianen (PG) lid
- Kristianne Knol (OG) lid
- Jack Larkens (OG) lid

(OG = oudergeleding / PG = personeelsgeleding)


Siebrig Bisschop is als directeur altijd een deel aanwezig bij MR-vergaderingen.

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
Een MR heeft twee soorten bevoegdheden:
  • Adviesrecht :Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden.
  • Instemmingsrecht: Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR een besluit niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
- verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
- het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
- het schoolreglement;
- beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
- beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
- de taakverdeling binnen de schoolleiding;
- het vakantierooster;
- nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingsbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:
- de samenstelling van de formatie;
- taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingsbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:
- verandering van grondstelling van de school;
- vaststelling van de schoolgids;
- vaststelling van de onderwijstijd; de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de
  tussenschoolse opvang.

Wat is het verschil met de ouderraad?
Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft en de Ouderraad (OR) niet. Verder houdt de OR zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige, personele en beleidsmatige zaken op school. De OR kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de OR om advies vragen.

Met wie praat een medezeggenschapsraad?
De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Met enige regelmaat wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. De MR kan altijd personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Ouderraad. Als er een GMR is, vertegenwoordigt een van de MR leden vaak de MR in de GMR. 

Hoe blijft u op de hoogte over wat er speelt in de MR?
De agenda en notulen van de MR vergaderingen worden gepubliceerd op onze website.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders en personeelsleden zijn van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over alles wat de school aangaat, kunt u contact opnemen met de leden van de medezeggenschapsraad. Voor namen, adressen en telefoonnummers verwijzen we u naar ons informatieboekje.

De medezeggenschapsraad beschikt over een eigen mailadres: MR9Wieken@lauwerseneems.nl 

Wat is een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)?

Wij behoren tot een grote groep van 17 scholen die onder hetzelfde bestuur vallen. Beleidsmatige zaken voor alle scholen worden daarom besproken in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Elke medezeggenschapsraad levert een vertegenwoordiger aan de GMR. De sectordirecteur primair onderwijs is bij alle vergaderingen van de GMR als vertegenwoordiger van het schoolbestuur aanwezig. Het voorzitterschap van de GMR wordt ingevuld door een ouder van een van de 17 scholen. Voor adressen en telefoonnummers verwijzen we u naar ons informatieboekje of naar de site van het schoolbestuur: www.lauwerseneems.nl.

Het bestuur (bevoegd gezag) is verplicht een GMR in te stellen als zij meer dan een school van dezelfde onderwijssoort in stand houdt. In de GMR is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen vertegenwoordigd. Hierdoor is het contact tussen het schoolniveau en bovenschools niveau verzekerd.

De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden uit het personeel of ouders van de school. Het betekent dat je om gekozen te worden tot lid van de GMR geen lid hoeft te zijn van de medezeggenschapsraad. Wel moet je personeelslid of ouder van de desbetreffende school zijn om verkiesbaar te zijn tot lid van de GMR. Voor onze school is op dit moment Catrien de Boer de vertegenwoordiger in de GMR. Wilt u meer weten over de GMR dan kunt u extra  gegevens vinden in de schoolgids. 

Bent u nieuwsgierig geworden?
U bent altijd welkom voor een rondleiding of gesprek.
Bel 0595-441269 of mail naar obsde9wieken@lauwerseneems.nl
Graag tot ziens!