Identiteit

"gewoon goed onderwijs"

Identiteit

De 9 Wieken is een openbare basisschool. Dat betekent voor ons dat wij actief vorm geven aan de kenmerken van openbaar onderwijs, te weten:

Algemene toegankelijkheid
Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Op deze gronden weigeren wij principieel geen leerlingen.

Actieve pluriformiteit
In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid in levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving.

Non-discriminatie
Onze school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensbeschouwing maar ook op grond van cultuur, sekse, etniciteit, persoonskenmerken, sociale status, seksuele geaardheid of huidskleur wijzen wij af en voeren daarin een actief beleid naar kinderen en ouders.
We geven dat ook concreet vorm in de dagelijkse omgang met elkaar.
Uitgaande van de uniciteit van ieder kind richten wij ons onderwijs zo in dat ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen naar eigen aard en mogelijkheden.
Wij creëren een schoolklimaat waarin een ieder zich veilig voelt en aanvaard weet.